Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Beschrijving van de kerk binnenin - Stok-Register

Artikels

 

Halfweg de jaren 1800 vinden we het eerste “stokregister” terug. Dit register geeft een overzicht van alle toebehorende van de kerk.

Stok Rigister

 

Eerste Kapittel § I KerKgebauwen

art 1 De Batimenten onZer KerK toegewld aen den heyligen
Bavo patroon deZer Prochie Vernieuwt in het Jaer 177,
door het Voorheen Kapittel Van St Baefs in gend /'als
daer toe gehouden Zynde'/ kragtens een gedeelte der
Vrugttiende alhier de batimen der KerK beslaende eenen
grond Van dry aren 70 Centiaren geKoord op den indica-
tiven Staet der eygendommen deeZer gemeente onder den
N° Sectie.
2° het KerKhof groot Volgens plan Kadastrael Zeven aren
70 Centiaren geKend onder den N° der Zelve Sectie
met de daer rond staende Muren.
3° De Pastoryen het gone Van het pastoreel huys afhan-
gende groot Elf aren 96 Centiaren 

§ II Inwendige Verciersels der KerK, gaud en Zilver

eene Zilvere Remonstrantie, eene Zilver Ciborie,
Een Zilveren doosken binnen Verguld, twee Zilvere potjens
aen ElKanderen Voor de H. olie en Chrisma een dito Voor
de berechting dry Zilvere Kroonen eene Voor onze lieVe
Vrouwe Eene Voor 't KindeKen JeSu en Eene Voor de H.
Barbara Eenen Zilveren toren en Een Zweerd Voor de Zelve
heylige, Twee Reliquien met Zilver beZet Eene Van de
heylige Barbara en Eene Van den H Clemens Twee Zilveren
KelKen waeraf eenen Verguld een Zilveren Kruys eene
gaude Keten en Een paer gauden oorringen Voor onZe lieve
Vrouwe Een Zilveren Kruys en een gauden Keting Voor
de H Barbara 

Koper en tin

Zes groote kopere kandelaers, vier kleyne dito tinne kandelaers,
Twee kopere hangende kandelaers, eene kopere lampe, eene idem similar
Een kopere wierookvat met de schelpe, twee kopere quinques, een kopere
Kruys, een idem similor, een kopere wijwater aker met den borstel
Eene kopere vonte

Beelden der kerk

Het beeld van den h Bavo voen den hoogen autaer Een beeld van onze
Lieve Vrouwe en eenen vergulden kroon Een beeld van de h Barbara en haar
Geverfde kroon

Standaers in de kerk en andere verciersels

Eenen standaert van de h Barbara eenen idem van O. L. Vrouwe twee
Kleyne roode standaers Eenen Baldaquin Eenen predikstoel Een wel
Gesnedene communiebank, 3 Canons gemeene 3 idem van similar eenen
Schoonen kruysweg eene kleyne orgel De kerk heeft 300 stoelen Eenen zetel
Twee kussens twee biegtstoelen twee zitbanken in den koor

Boeken

Twee mispaels eenen idem requium twwe processioneels twee
Castareels eenen van het oud bisdom van Mechelen en eenen vanhet bisdom
Van Gend eenen antiphunal

Lijnwaed

Acht alben met kant vier roketten met kant 6 overrokken voor de misse
Dienders en dry voor den koster 3 communiekleeden 6 dwaelen voor d’ auters
12 corporaels 15 kelkdoekskens 12 lavabodoekskens

Ornamenten

Twee witte casuyfels 2 roode idem 2 purpere en eenen groen casuyfel
Eenen zwarten idem en 2 {tunerins}(?) eene zwarte choorkappe nog eenen
Casuyfel eene grone stoule 2 roode stoulen 2 witte idem eene purpere
Idem en eene idem zwarte

Verciersels van onze Lieve Vrouwe

3 Voilen 2 mantels 3 witte kleedsels en een blauw

Idem van de heylige Barbara

3 voilen 2 mantels 2 roode kleedsle en een purper

Antipendia

Een antipendium voor de hoogen autaer voor alle {couluirim}(?) een idem
Zwart

Voor de Begraevernissen

2 zwarte baerkleeden een idem wit eene schoone kroone eenen
Draegstoel eene baere en zes kouten kandselaers

Andere voorwerpen in de sacristaje

Eene staende horlogie 4 kassen voor d’ornamenten en ander kerk
Gerief Een kasken inhoudende de papieren der kerk staende in de
Pastory

Op den toren

Eene klokke

Of deze lijst volledig is, is zeker de vraag want de pastoor liet onder elk onderwerp nog enkele regels vrij om deze – later – aan te vullen?
We moeten wachten tot 1972 eer we terug een nieuwe inventaris aantreffen.
Toch weten we dat onze kerk vele vermeldenwaaridge kerkkeubelen in haar bezit heeft.