Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Heiligen der parochie Gijzenzele - De heilige Cornelius -paus- 16 september

Artikels

 De heilige Cornelius -paus- 16 september

Over het leven van Cornelius is relatief weinig geweten.Heiligen StCorneliusPrentje
Hij werd in het begin van de 3de eeuw te Rome geboren uit een adellijk geslacht. Algemeen wordt aanvaard dat hij een van de eerste pausen was die voor zijn pontificaat een regelmatige carriere had doorlopen. In maart 251 werd hij tot paus verkozen, omtrent veertien maanden na de dood van zijn voorganger, paus Fabianus (236-250) die was bezweken onder de vervolging van keizer Decius (249-251). Zijn verkiezing verliep niet rimpelloos. Van meet af aan had Cornelius af te rekenen met het verzet van Novatianus die zichzelf opwierp als tegenpaus en een strenger optreden eiste tegen allen die zich tijdens de kerkvervolgingen zwak of ontrouw hadden getoond. Cornelius kon echter zijn gezag handhaven dank zij de steun van zijn vriend Cyprianus, de bisschop van Carthago. De opvolgers van keizer Decius, keizer Gallus en zijn zoon Volusianus waren al even meedogenloos voor de christenen en lieten Cornelius verbannen naar Centum in de buurt van Rome. Hij stierf in 253 in ballingschap en werd als martelaar vereerd. Zijn feestdag valt op 16 september. Van Cornelius zijn enkele brieven bewaard, meestal bestemd voor Cyprianus.

Zijn lichaam werd waarschijnlijk in 253 bijgezet in de catacomben van Callixtur.
In de 5de eeuw liet paus Leo I het gebeente van Cornelius overbrengen naar een daarvoor speciaal opgetrokken kerk langs de Via Appia. Zijn relieken bleven er drie eeuwen tot ze opnieuw werden verhuisd naar de Romeinse kerk O.L. Vrouw in Nastevere, waar ze nu nog voor een gedeelte berusten. Het andere deel van zijn gebeente werd door paus Johannes VII in 875 aan keizer Karel de Kale geschonken ter gelegenheid van zijn kroning. De keizer liet ze naar Compiegne overbrengen waar hij een prachtige kerk had opgericht. Compiegne werd zo het vroegste centrum van de Corneliusverering benoorden de Alpen. Enige tijd later schonk Karel de Kale op zijn beurt het hoofd en een arm van de heilige Cornelius aan de abdij van Inde bij Aken.
In deze streek ontstond reeds in de 10de eeuween vurige Corneliusverering en aan de abdij werd de naam Kornelimtinster toebedeeld. In de 11de eeuw groeide zij uit tot het belangrijkste cultuscentrum van de heilige Cornelius in Europa en op verschillende plaatsen heeft zij de devotie van haar patroonheilige gestimuleerd.

De Vlaamse Corneliusverering dankte eveneens haar ontstaan aan deze abdij. Kornelimtinster had namelijk bezittingen in Vlaanderen, meer bepaald in Diegem, Kumtich en Ronse waar ze eigenaar was van de Sint-Pietersabdij.
In de 12de eeuw schonken de monniken van Kornelimtinster een gedeelte van de relieken van de heilige Cornelius aan hun ordebroeders in Ronse. Bij het o

Heiligen StCorneliusSchets

verbrengen ervan hielden ze halt in Ninove waar ze uit dankbaarheid voor de genoten gastvrijheid eveneens een gedeelte van het gebeente achterlieten.

Vanuit Ronse en Ninove verspreidden de relieken zich over gans Vlaanderen, terwijl ook Diegem een belangrijke invloed uitoefende op de Corneliusdevotie in onze gewesten.

Tussen de verschillende heiligen die in Vlaanderen vereerd werden bekleedde Cornelius ongetwijfeld een ereplaats. Hij werd in niet minder dan 98 plaatse

in Oost-Vlaanderen. Het gaat hier zowel om bedevaartplaatsen als om kerken waar Cornelius bijzonder vereerd werd. Na Maria en misschien ook Antonius Abt was hij de meest vereerde heilige in Vlaanderen. Het centrum van de Corneliusdevotie lag in de omgeving van de abdij van Ninove. Andere belangrijke oorden waren Machelen, Diegem, Aalter, Aalbeke, Passendale, Zandvoorde en Doel.n aangeroepen, waarvan 34 

Beelden, schilderijen en prenten stelden de heilige Cornelius meestal voor als paus met de "cappa magna" omhangen, de tiaar op het hoofd, de kruisstaf in de ene en de hoorn in de andere hand.

Als beschermheilige van het hoornvee werd Cornelius ook soms met dieren afgebeeld, zo te Schellebelle en Serskamp.

In Gijzenzele vindt (vond) op de eerste zondag na 16 september een ommegang plaats.

Men ging rond de kerk terwijl men aan elke statie bepaalde gebeden las. 

 Heiligen StCorneliusStatie  Heiligen StCorneliusBeeld
 De tweede statie ingemetseld in het schip van de kerk
(foto Dirk De Ganck)
 Beeld van de H. Cornelius in de kerk van Gijzenzele
(foto Dirk De Ganck)
 Heiligen StCorneliusRelikwie  Heiligen StCorneliusRelikwiedetail
 Relikwie van de heilige Cornelius
(foto Dirk De Ganck)
 Detail van de relikwie van de heilige Cornelius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ommegang van de H. Cornelius - de eerste zondag na 16 september of op 16 september.
Voor de ommegang wordt eerst de litanie van de H. Cornelius gelezen.

Tekst Kerkarchief Gijzenzele

1ste statie

Bid voor ons H. Cornelius, opdat wij door uw machtige voorspraak bij God, mogen bevrijd zijn van alle zonden, oorzaak van ziekten, plagen en ellende in deze wereld. (onze vader – wees gegroet)

   

2de statie

Bid voor ons H. Cornelius, gij die de marteldood zijt gestorven om uw geloof te belijden in Jezus Christus dat wij mogen behouden worden van ongeloof, scheuring, ketterij en kerkvervolging. (onze vader – wees gegroet)

   

3de statie

Bid voor ons H. Cornelius, dat wij voorzichtig en standvastig mogen blijven in alle listen en kwade bekoringen. (onze vader – wees gegroet)

   

4de statie

Bid voor ons H. Cornelius, dat wij door uw lijden en pijnen welke gij in uw lichaam hebt onderstaan binst uw martelaarschap, zouden mogen bevrijd blijven van vallende ziekte, seskens en andere ellenden van het lichaam. (onze vader – wees gegroet)

   

5de statie

Bid voor ons H. Cornelius opdat wij door uw machtige bescherming en uwe tussenkomst bij God, die de dieren heeft geschapen tot nut en voedsel van de mensen, onze stallen en beesten steeds mogen bevrijd blijven van ziekt en plagen. (onze vader – wees gegroet)

   

6de statie

Bid voor ons H. Cornelius dat wij mogen bevrijd blijven van oorlog, pest en slechte tijden. (onze vader – wees gegroet)

   

7de statie

Bid voor ons H. Cornelius dat wij door uw voorbleed en uw bijstand, de eeuwige zaligheid mogen bekomen. (onze vader – wees gegroet)